ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หารือ แลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร และเวลาทำการของห้องสมุด รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วันที่ 1 กันยายน 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หารือ แลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร และเวลาทำการของห้องสมุด รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรจากงานสารสนเทศฯ ณ อาคาร MUSES ชั้น 3