ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การใช้โปรแกรม EndNote ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา SCBI 483 Senior Project in Biology I

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ พร้อมทีมบรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การใช้โปรแกรม EndNote ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา SCBI 483 Senior Project in Biology I ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 4 จำนวน 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์