ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

โครงการ "แบ่งปันความรู้ .. สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing Your Knowledge)" ครั้งที่ 1/2548

งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ .. สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing Your Knowledge)" ครั้งที่ 1/2548 วันพุธที่ 7 กันยายน 2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 74 คน)

13.00 - 14.00 น.
"เทคนิคการใช้โปรแกรม Sound Forge ในการบันทึกและตัดต่อเสียง" / สุภาวดี เพ็ชร์น้อย (ตุ๊ก) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 (หน่วย Multimedia Center)
14.00 - 15.00 น.
"การสร้าง Music VDO ส่วนตัว ด้วยโปรแกรม Power Director" / วรัษยา สุนทรศารทูล (เอ) นักวิทยาศาสตร์ 6 (หน่วย Mulimedia Center)
15.00 - 16.00 น.
"เทคนิคการบันทึกไฟล์ Flash Animation จากอินเตอร์เน็ต และนำมาใช้งานในโปรแกรม Power Point " / สรวง อุดมวรภัณฑ์ (อาจารย์สรวง) นักวิทยาศาสตร์ 6 (หน่วย Multimedia Center)