ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2548)

บรรยายและฝึกอบรมทางวิชาการสารสนเทศ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่อง และการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)"

การบรรยายและฝึกอบรมทางวิชาการสารสนเทศ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่อง และการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)" โดยอาจารย์ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้รับการอบรม 70 คน)