ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2548)

บรรยายวิชา หัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences"

การบรรยายวิชา SCFS 503 : Professional Aspects of Forensic Science (2 หน่วยกิต) หัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences" สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 คน วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง N201 ตึกชีววิทยาใหม่ (N)