ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงของคณะวิทยาศาสตร์

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงของคณะวิทยาศาสตร์ และส่งกระทงเข้าร่วมการประกวด
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.30-14.30 น.