ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2548)

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education"

การบรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" วิชา Seminar in Science Education (SCID610) สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำนวน 11 คน วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย RF 5 ตึกเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์