ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548 (ด้านการบริหาร การศึกษา การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) เมื่อพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.30-11.00 น.

คณะกรรมการด้านการบริหาร ตรวจเยี่ยมงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หน่วยสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ห้อง K527

ตรวจเยี่ยมงาน ณ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (Multimedia Center)

คณะกรรมการด้านการบริหาร (จำนวน 3 ท่าน) ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
และสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 3 ท่าน) ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น