ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2548)

บรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การใช้ห้องสมุด

การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การใช้ห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา SCBT 341 Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 50 คน ณ ห้องสมุดชั้น 1,2 ตึกฟิสิกส์