ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

บุคลากรของงานสารสนเทศฯ 4 ราย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงโตเกียว เกียวโต และนครโอซาก้า ระยะเวลา 5 วัน (29 พ.ย.-3 ธ.ค. 48)

The Museum of Osaka University (MOU)

Osaka University Library

The University Museum, The University of Tokyo

The Kitasato Memorial Museum, Tokyo

The National Science Museum, Tokyo

The Kyoto University Museum

The Kyoto National Museum