ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2548)

พิธีมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

พิธีมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2548 เวลา 15.30-16.30 น.