ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2548)

ผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมดูงานด้านสารสนเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 5 ท่าน เยี่ยมชมดูงานด้านสารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 เวลา 9.30-12.00 น. (โดยเข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม K102 จากนั้น เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หน่วย Multimedia Center และหน่วยพัฒนาระบบงานและเครือข่าย)