ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2548)

บรรยายหัวข้อ "Information for Scientists in the 21st Century"

การบรรยายหัวข้อ "Information for Scientists in the 21st Century" ในงานสัมมนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 เวลา 14:30-15:15 น. ณ โรงแรมพาวีเลียน ริมแคว รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (ผู้ร่วมสัมมนา 120 คน)