ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2548)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 7 สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ หัวหน้าหน่วย Multimedia Center วันที่ 5 เมษายน 2548 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Room A ชั้น 2 ตึกจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน