ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2548)

แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา Applied Linguistics จำนวน 11 คน ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาคเรียน (Orientation and Pre-sessional Workshop) วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2