ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2548)

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 9

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 9 วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C111 ตึกเคมี โดย อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ หัวหน้าหน่วย Multimedia Center