ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2548)

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 5 โดย อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ หัวหน้าหน่วย Multimedia Center วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C111 ตึกเคมี