ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 50 คน) วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.30-16.30 น.