ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2548)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 50 คน) วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2548 เวลา 13.30-16.30 น.