ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2548)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอย่างมืออาชีพ"

การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอย่างมืออาชีพ" สำหรับ นศ. ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 33 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00-16.30 น.