ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2555 
วันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช