ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

บรรยายเรื่อง "การใช้งานโปรแกรม MS Excel" สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตรืชุมชน
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี หลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชนชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน

วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์