ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

บรรยายเรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวาสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์"
โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากร ในกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) : RESEARCH CARE&TALK 6/2013
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 11.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล