ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 ขั้นสูง รุ่นที่ 5

วันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์