ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์่