ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

บรรยายเรื่อง "รู้ทันวารสารวิชาการ และภัยเงียบ Open Access กับการสืบค้น"
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 9:00-12:00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยพะเยา