ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือและวารสารจาก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามโครงการ "หนังสือเพื่อสถาบันและห้องสมุดที่ขาดแคลน" เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาค
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)