ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคแผ่น CD และ DVD จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาค CD ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)