ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือแก่ สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสุเหร่า คลอง 8 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (หนังสือ จำนวน 374 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)