ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

บรรยายรายวิชา SCID518 :  Generic Skills in Science Research
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์