ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

ทีม Webmaster ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555
จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศประเภทเว็บไซต์ออกแบบดีเด่น และ รางวัลชมเชยประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม
รับรางวัลในที่ประชุมคณบดีสำนักงานอธิการบดี วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556