ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (จำนวน 48 คน )
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล