ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

อบรม Turn It In Instructor รุ่นที่ 6

วันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์