ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำหนังสือไปให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย (หนังสือ 457 ชื่อเรื่อง 964 เล่ม/ วารสาร 24 ชื่อเรื่อง 335 เล่ม) วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)