ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

บรรยายในหัวข้อ "การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด"
เวทีสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ "เครือข่ายห้องสมุดเพื่อการพัฒนาในยุคดิจิตอล"
จัดโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม