ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนาวิชาการ
"แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหอสมุดและคลังความรู้และมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา"
ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
และให้ความรู้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลช ผู้ร่วมวิชาชีพในวงการบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา