ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

งานเสวนาวิชาการและบริการ ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 6
บรรยายในหัวข้อ "ประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จ"
โดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ. ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต