ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ และฟังบรรยายเรื่อง IT Security Awareness for Webmaster
โดย คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล จากศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ
คณะเลขา CSA & OWASP Thailand Chapter สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชา/หน่วยงาน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ. ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์