ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

รศ.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ขอคำปรึกษาในการปรับปรุงห้องสมุุดภาคฟิสิกส์
วันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องสมุุดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล