ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology หัวข้อ "How to do db search"
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 18 คน

วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์