ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

บรรยายประกอบรายวิชา SCCH439 : เคมีคำนวณ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน

วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์