ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

คณะอาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
และร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก MUSC Read for Life
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://stang.sc.mahidol.ac.th/readforLife