ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องทดสอบ (Lab) อุปกรณ์และเครื่องทดสอบ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุบงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล