ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

อบรมเชิงปฏิบัติการ SCMA448 - Computer Applications Statistics นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน

โดย รศ.ดร. กัลยา นฤดมกุล วันที่ 4 มกราคม 2556 ณ เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง P114