ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

งานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13

งานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13 เรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์ บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access" โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเ มธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ The Regent Cha-Am Beach Resort http://goo.gl/lf6C0O / http://goo.gl/pSKwjp