ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจในหัวข้อ "เรียนรู้แนวทางการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดยุคใหม่ด้วยสื่อสังคมออนไลน์"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์