ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงานวิจัย
การจัดเก็บผลงานวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล และ การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข