ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

อบรมการใช้งาน Photoshop และ Illustrator ในการจัดทำรูปเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
แก่นักศึกษาบัณฑิตฯ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 10 คน
วันที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์