ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

สาธิตฐานข้อมูล Reaxis โดย บริษัท Elsivier
วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์