ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์วิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตอาจารย์ภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)